Organisation

Organisation de Paris Club

Président d’honneur : Hisanori ISOMURA

Auditeur Takeo INOSE
Aya YAMAZAKI
Conseiller Sumihiko SETO
Hideo MIYAHARA

Président : Junko ADACHI

Vice – président Mitsunori AITANI
Tomoko ITO
Yasuhiko IZYMIMOTO
Kenzo KAMINO
Yumiko MORI
Osamu SHIMIZU
Secrétariat Général Kenzo KAMINO
Masahiro YAMANE
Junko ADACHI
Kiyoko MURAMATSU
Junko OHMORI
Administrateur Junya ENDO
Emiko HORII
Masayoshi ISAGO
Hiromi ISHIZUKA
Kiyomi ITO
Hatsune IWAMA
Emiko KODAMA
Masahiro KUBO
Masaaki MUTA
Hideo NAKAMURA
Tatsuya NISHIMURA
Shihori NISHIYAMA
Masahiko OIKAWA
Akira SAKAMOTO
Kiyoshi SATO
Miyuki TAKEUCHI
Tomoko YAMADA
Secrétariat Général (CCIFJ) Atsumi KOGA