Organisation

Organisation de Paris Club

Président d’honneur : Hisanori ISOMURA

Auditeurs Takeo INOSE
Yasuhiro HARADA
Conseillers Gorota KUME
Kenji WATANUKI
Sumihiko SETO

Président : Hideo MIYAHARA

Vice – présidents Aya YAMAZAKI
Junko ADACHI
Kunio IGARASHI
Yumiko MORI
Kenzo KAMINO
Secrétariat Général Hideo MIYAHARA
Aya YAMAZAKI
Junko OMORI
Teppei KURITA
Masahiro YAMANE
Hiromi ISHIZUKA
Administration Mitsunori AITANI
Junya ENDO
Masayuki HARA
Emiko HORII
Sayo IIO
Hiromi ISHIZUKA
Tomoko ITO
Hatsune IWAMA
Yasuhiko IZUMIMOTO
Emiko KODAMA
Masahiro KUBO
Teppei KURITA
Masaaki MUTA
Rieko NISHIMURA
Tatsuya NISHIMURA
Masahiko OIKAWA
Junko OMORI
Akira SAKAMOTO
Lisa SAKASHITA
Kiyoshi SATO
Osamu SHIMIZU
Alexandre WESTFAHL
Masahiro YAMANE
Secrétariat Général (CCIFJ) Nobuko YOSHIDA