Organisation

Organisation de Paris Club

Président d’honneur : Hisanori ISOMURA

Auditeur Takeo INOSE
Yasuhiro HARADA
Conseiller Sumihiko SETO
Hideo MIYAHARA

Président : Junko ADACHI

Vice – président Mitsunori AITANI
Tomoko ITO
Kenzo KAMINO
Yumiko MORI
Atsuko NAKAJIMA
Osamu SHIMIZU
Secrétariat Général Kenzo KAMINO
Hiromi ISHIZUKA
Masahiko OIKAWA
Junko OHMORI
Kiyoshi SATO
Masahiro YAMANE
Junko ADACHI
Administrateur Junya ENDO
Emiko HORII
Hiromi ISHIZUKA
Kiyomi ITO
Hatsune IWAMA
Yasuhiko IZUMIMOTO
Emiko KODAMA
Masahiro KUBO
Kiyoko MURAMATSU
Masaaki MUTA
Taiko NAKAZAWA
Tatsuya NISHIMURA
Masahiko OIKAWA
Junko OHMORI
Akira SAKAMOTO
Kiyoshi SATO
Etsuko TANIGUCHI
Tomoko YAMADA
Masahiro YAMANE
Secrétariat Général (CCIFJ) Atsumi KOGA